Benelly Import B.V., E-Audio Benelux B.V. en Electric Sound Benelux B.V. maken deel uit de van de RRB GROUP en maken binnen het kader van hun bedrijfsvoering uitsluitend gebruik van het onderstaande uittreksel uit de algemene voorwaarden van de RRB GROUP. Benelly Import B.V., E-Audio Benelux B.V. en Electric Sound Benelux B.V. worden hierna derhalve RRB genoemd.

1.   Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van RRB en tevens op alle overeenkomsten tussen RRB en een contractspartner, hierna te noemen wederpartij. Door het verstrekken van een opdracht verklaart een wederpartij zichakkoord met toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden. Bovendien verklaart zij zich akkoord met afwijzing van de voorwaarden van wederpartij, door RRB.

2.   Offertes en prijslijsten
Offertes en prijslijsten van RRB zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Offertes zijn, gerekend vanaf de uitgiftedatum, maximaal dertig dagen geldig. Door RRB aan wederpartij verstrekte offertes, prijslijsten, bijlagen, toelichtingen enbevestigingen zijn vertrouwelijk en mogen derhalve niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt.

3.   Door RRB verstrekte (technische) gegevens
Alle door RRB Group verstrekte gegevens, waaronder, doch niet uitsluitend, technische specificaties, maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen, zijn geheel vrijblijvend, uitsluitend indicatief en binden RRB uitdrukkelijk niet. Hiervan kanuitsluitend worden afgeweken bij een schriftelijk aangegane overeenkomst. RRB is niet aansprakelijk in het geval van onjuistheden en afwijkingen van door haar verstrekte gegevens. Ook hiervan kan, uitsluitend bij schriftelijk aangeganeovereenkomsten, worden afgeweken.

4.   Overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding, waarbij de door RRB opgegeven (op-)levertermijnen nimmer gelden als fatale termijnen. Indien levering niet op het vooraf aangegeven tijdstip c.q. binnen de voorafaangegeven termijn kan plaatsvinden, is RRB gerechtigd tot deelleveringen. Dit geldt niet, in het geval dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. In het geval van deelleveringen is RRB tevens gerechtigd om iedere deellevering, overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden, afzonderlijk te factureren.

5.   Aflevering en overgang van risico
Aflevering van goederen door RRB en ook de overgang van het met goederen samenhangend risico vindt plaats af magazijn RRB. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien door wederpartij aan RRB geen nadere instructieszijn verstrekt, door RRB, als goede koopman, bepaald, zonder dat RRB daarvoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het transport van goederen geschiedt in beginsel altijd voor rekening en risico van wederpartij, dit zelfs indien, zijdens vervoerder, op de vrachtbrief, vervoersadressen en dergelijke een clausule voorkomt, die aangeeft dat vervoersschades voor rekening en risico van afzender (RRB) zijn.

6.   Betaling / vertragingsrente / buitengerechtelijke kosten / afboekingen van betalingen
Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering, of contant bij levering plaats te vinden. Bij gebreke van betaling geldt het navolgende:

A.   Bij gebreke van betaling is wederpartij onmiddellijk in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door RRB is vereist. Wederpartij is in dergelijk geval een rente verschuldigd van 1% per maand, te vermeerderen met buitengerechtelijkeincassokosten.
B.   RRB maakt aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten, welke kosten in dergelijk geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van EUR 75,= voor iedere gedeeltelijk, of volledig, onbetaald gelaten factuur.
C.   Door wederpartij gedane betalingen strekken, ondanks door wederpartij vermeld kenmerk, eerst ter afdoening van de oudste verbintenis.

7.   Opschorting / vooruitbetaling / zekerheidsstelling / annulering
RRB is gerechtigd om de gehele, of gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien en zolang de wederpartij niet, niet geheel, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig voldoet aan enige uit een overeenkomst tussen wederpartij en RRB voortvloeiende verplichting jegens RRB. RRB is tevens bevoegd om, indien de financiële situatie van/bij de wederpartij daartoe, naar het redelijk oordeel van RRB, aanleiding geeft, vooruitbetaling, of zekerheidsstelling te verlangen en om, in afwachting van een dergelijke zekerheid, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten. Ook is RRB gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen, anders dan geld, bijvoorbeeld door het in bezit geven van goederen. Annulering door de wederpartij, van een met RRB gesloten overeenkomst, kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke instemming van RRB en indien wederpartij alle schade, die dientengevolge aan de zijde van RRB ontstaat, vergoedt.

8.   Melding van / reclamatie ter zake gebreken
Indien een overeenkomst RRB verplicht tot aflevering van goederen, dienen zichtbare gebreken door wederpartij, direct bij ontvangst, te worden vermeld op het vervoersdocument. Bovendien moeten dergelijke gebreken binnen 24 uur aan RRB worden gemeld. Overige gebreken dienen door wederpartij, binnen één maand nadat dergelijke gebreken zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk aan RRB te worden gemeld. Indien door wederpartij niet binnen de in dit artikel vermelde termijnen is gereclameerd, vervalt het recht van wederpartij om te reclameren. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting van wederpartij niet op. Voorts geldt in verband met reclamaties het navolgende:

A.   Indien zaken door de wederpartij zijn gemonteerd, of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, in het geval van foutieve levering, daaronder mede begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt de reclamatie binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is RRB tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
B.   Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van voornoemde termijnen worden niet geaccepteerd.
C.   Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke door wederpartij worden afgehaald, dienen direct bij levering aan RRB kenbaar te worden gemaakt.
D.   Indien zaken, welke onder fabrieksgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor RRB ontstaan, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
E.   Indien sprake is van aan RRB ter reparatie geretourneerde zaken, zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

9.   Overmacht
In situaties van overmacht is RRB gerechtigd om haar verplichtingen, voor de duur van de overmachtssituatie, op te schorten. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade bij wederpartij, ten gevolge van overmacht, wordt door RRB uitdrukkelijk uitgesloten. Daarnaast heeft, zowel wederpartij, als RRB, de mogelijkheid om de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding, te ontbinden, indien een situatie van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

10.   Aansprakelijkheid
RRB is jegens wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade, die is ontstaan als gevolg van opzet, of grove schuld, zijdens RRB, dit overigens met inachtneming van het navolgende: indirecte schade, daaronder o.a. begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, ontstaan door welke oorzaak ook, komt niet voor vergoeding in aanmerking. De aansprakelijkheid van RRB wordt voorts beperkt tot het factuurbedrag ter zake de betreffende opdracht. Indien RRB voor een betreffende schade is verzekerd, wordt de omvang van haar aansprakelijkheid beperkt tot het op grond van de verzekering door assuradeur uit te keren bedrag. In laatst genoemd verband ligt de betreffende polis voor wederpartij ter inzage, ten kantore van RRB.

11.   Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart RRB tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met tussen wederpartij en RRB gesloten overeenkomst(en) en daarbij door RRB geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de wederpartij RRB tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door RRB verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RRB.

12.   Garantie
RRB garandeert dat door haar geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten geschikt zijn voor de door RRB beoogde toepassing. Verdergaande garanties worden door RRB slechts verstrekt voor zover dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Indien sprake is van fabrieksgarantie, beperkt de verplichting van RRB zich tot bemiddeling.

13.   Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
RRB maakt eigendomsvoorbehoud met betrekking tot alle door haar geleverde zaken ter zake de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door RRB krachtens overeenkomst(en) aan wederpartij geleverde zaken, of krachtens overeenkomst(en), ten behoeve van voor wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. In geval tussen RRB en wederpartij opeenvolgend en/of regelmatig transacties tot stand komen, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat wederpartij alle vorderingen van RRB heeft betaald. Wederpartij is verplicht om zich te onthouden van iedere handeling, die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop, montage, of het (ver-)maken van een bepaalde, aan wederpartij geleverde zaak tot een nieuwe zaak. RRB heeft bovendien een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval RRB daartoe een beroep doet, vervalt dit recht niet door het stellen van zekerheid door wederpartij.

14.   Overdracht van rechten en verplichtingen
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RRB is het de wederpartij niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiend uit een met RRB gesloten overeenkomst aan een derde te cederen, verpanden of onder welke titel dan ook (in eigendom) over te dragen. RRB is daarentegen bevoegd om de overeenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiend(e) rechten en/of enige verplichtingen over te dragen aan een groepsmaatschappij (ex artikel 2:24b BW). Voor zover vereist verleent de wederpartij hiervoor haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.

15.   Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag). De exclusieve bevoegdheid ter zake van geschillen tussen RRB en wederpartij komt toe aan de Rechtbank te Amsterdam (Nederland).

Attentie:
De onderhavige voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Tevens zijn vertalingen beschikbaar in verschillende talen. Het vorenstaande betekent dat de (juridische) strekking van de Nederlandstalige versie, in het geval van (juridische) interpretatieverschillen, prevaleert.


Aan het laden
Aan het laden